متن شایعه

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻋﺮﺍﺏ
۱ -ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ
۲ – ﺳﭙﺲ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ
۳ – ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ
۴ – ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮﻭﺍﻥ
ﺗﻮﺿﯿﺢ : ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﻋﺶ

پاسخ شایعه

  1. از ۴ مورد ذکر شده در شبهه ، ۲ مورد یعنی واقعه عاشورا و کشته شدن مختار ، تقابل حق و باطل بوده است .

  2. جنگ و منازعات منحصر به اعراب نبوده و این رخداد در تاریخ تمام ملتهای جهان بوده و هست !

    برای فهم آن اندکی مطالعه تاریخی کفایت می کند .

  3. بر خلاف ادعای نویسنده ، مکتب یهود از قرنها پیش و در طول تاریخ در حوادث جهان نقش آفرینی می کرده است .

    * نقش یهود در حوادث صدر اسلام:

* نقش یهود در واقعه‌ عاشورا :

* نقش یهود در شهادت امامان معصوم (ع) :

  1. نقش آفرینی صهیونیسم در غالب جنایتها و قدرت طلبی ها در طول تاریخ ، از جمله آمریکا ، داعش و … به چشم می آید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :